Regulacje prawne

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej 2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ( M.P. 2013 poz. 15)

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 2. Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, czyli tzw. dyrektywy IED

GOSPODARKA ODPADAMI

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

STRATEGICZNE DOKUMENTY RZĄDOWE

1. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP2030) 2. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku 3. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 roku (Strategia BEIŚ) 4. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Ustawa o efektywności energetycznej

Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Dzięki wdrożeniu rozwiązań przewidzianych w ustawie powinna znacząco poprawić się efektywność energetyczna polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i stan środowiska naturalnego. Proponowane regulacje powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz znacząco zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych, poprzez zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Ustawa spowoduje również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery, co powinno poprawić nie tylko stan środowiska naturalnego, ale także zdrowie ludzi. W ustawie przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą musiały w znacznie większym zakresie realizować przedsięwzięcia prooszczędnościowe. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek wykonywania audytów energetycznych co 4 lata. Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego jest zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Z tego obowiązku jest zwolniony przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt musi być przeprowadzony przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwo ma 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy na przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego.

W nowych przepisach zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu przez Prezesa URE. Obecnie można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej jedynie na planowane inwestycje. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Wydawanie świadectw efektywności energetycznej zmotywuje, w szczególności przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych (oraz inne podmioty zobowiązane), do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej oraz zapewnią ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

       
Negawaty to zaoszczędzone jednostki mocy. Termin wprowadzony w 1989 przez amerykańskiego fizyka i działacza ekologicznego Amoryego Lovinsa. Koncepcja negawatów wiąże się z próbą zmierzenia ekonomicznej wartości energii zaoszczędzonej (w odróżnieniu od wytworzonej). Głównym źródłem negawatów są technologie energooszczędne, ocieplanie budynków i budowa domów pasywnych, wspólne użytkowanie samochodów itp.

Klasy efektywności energetycznej

Ocenę efektywności ekonomicznej i energetycznej instalacji przemysłowych można uzyskać poprzez nadanie klasy efektywności energetycznych zgodnie z metodologią opisaną w normie VDI4610. Norma ta klasyfikuje instalacje przemysłowe w siedmiu klasach od A do G, gdzie A stanowi klasę najbardziej efektywną. Klasę określa się poprzez analizę trzech kryteriów: grubości izolacji, mostków cieplnych oraz współczynnika z*. Dla klasy A grubość izolacji powinna być zoptymalizowana w oparciu o kryterium minimum kosztów strat ciepła i kosztów związanych z inwestycją w okresie eksploatacji instalacji. Zwiększone straty ciepła wywołane wpływem mostków lokalnie wpływają na wzrost temperatury powierzchni. Jest to spowodowane zmianą gęstości strumienia ciepła na zewnętrznym płaszczu izolacji.

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.
Albert Einstein
Albert Einstein