Drugi panel IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost zakończy Agnieszka Zagrodzka – Ekspert w Wydziale Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał zostanie zaprezentowany w  ramach realizacji Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zwany dalej PDE.

W prezentacji zostanie przedstawiona informacja o Projekcie Doradztwa oraz informacja ogólna na temat głównych źródeł finansowania środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych możliwości pozyskania środków z I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko  POIiŚ 2014-2020. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Narodowy Fundusz ze środków własnych również  oferuje różne formy dofinansowania inwestycji w tym: pożyczki i dotacje  Beneficjentem dofinansowania w naborach i konkursach są samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne.  Dlatego w prezentacji omówione zostaną główne założenia do naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE ze środków własnych NFOŚiGW (aktualnie trwające  i plany na 2019 rok) .