W 2012 roku został wprowadzony do polskiego systemu normalizacyjnego standard ISO 50001, który wpływa na poprawę efektywności energetycznej organizacji. Norma dotyczy systemu zarządzania energią. Celem standardu jest dostarczenie wskazówek obiektom przemysłowym, aby doprowadzić do zintegrowania efektywności energetycznej we własnych praktykach zarządzania. Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest wprowadzenie procesu zarządzania energią poprzez certyfikowanie normy ISO 50001. Jest to standard dotyczący zarządzania energią w organizacjach przemysłowych, który dostarcza wskazówek celowości integracji efektywności energetycznej z dotychczasowymi własnymi praktykami zarządzania. Normę można zastosować dla wszystkich typów organizacji bez względu na ich branżę. Standard nie określa bezwarunkowych wymagań dotyczących wyniku energetycznego. Przedsiębiorstwo musi spełnić swoje zobowiązania zawarte w polityce energetycznej organizacji, która jest zgodna z obowiązującym prawem i innymi wymaganiami. Wprowadza zasadę ciągłego doskonalenia procesu zarządzania energią poprzez wdrożenie procedury PDCA. W 2013 r. w Europie zostało wydanych około 3728 certyfikatów, w tym w Polsce 22. Natomiast w sąsiadujących Niemczech w 2013 r. wydano 2477 certyfikatów ISO 50001. Można zauważyć tendencję wzrostową wydawania certyfikatów zarówno w Polsce jak i w Europie.