W dniu 16 lutego 2018 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Podczas zebrania omówiono działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2017 roku oraz przedstawiono plany na rok 2018. Kluczowymi elementami zebrania było jednogłośne udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz jednogłośne przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyli także przedstawiciele czlonków wspierających zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia –  Ewelina Włodarz (Targi w Krakowie Sp. z o.o.) oraz  Rudolf Kania (Schiedel Sp. z o.o.).